PROCEDURE FOR APPLICATION::

1) Payment of fee: Pay 450DKK in the webshop www.kontemposignup.bigcartel.com and receive the anonymization number with your receipt sent directly to your mail adress. The webshop is open from 14th of october. The fee will not be refunded if your work is not selected by the jury or in other circumstances. There is no VAT included in the fee.

2) Submit application: Submit your application for the exhibition to info@kontempo.dk. The application must consist of a 2 page A4 in pdf format which describes the project with images and English text (max. 250 words).

Important: Only new work will be considered and remember to write your anonymization number in your application - not your name.

3) For further information: Visit www.kontempo.comENGLISH/

APPLICATION REQUIREMENTS / KONTEMPO ‘IS THIS COLOUR’ 2019


Organizer: KONTEMPO / See more at www.kontempo.dk 

‘IS THIS COLOUR?’ is an open censored exhibition. Everone across disciplines is welcome to apply. The only requirements is that the work is new and not previously exhibited and in line with the theme of the year.


How do I apply: Applications must be submitted to KONTEMPO via mail. The application must contain a maximum of 2 A4 pages in PDF format, describing the work with images/sketches and english text (max. 250 words).

On the front page of www.kontempo.dk there will be a webshop link during the application period where you can buy an anonymization number. This anonymization number must be used when submitting your work. The webshop link is active from October 14th 2018.

Note: Do not write your name on the application you apply with. Only write the anonymization number you have purchased that gives you access to the application process. The PDF file could ex. be named 014.pdf if you have purchased anonymization no 14.

Application period: 14th of October - 23rd of November 2018. The application webshop closes on November 23rd, 12 AM.


Application fee: 450 DKK (No VAT included).

Answer: Mid December

Exhibition site: Rundetårn, Købmagergade 52A, 1150 Copenhagen K. www.rundetaarn.dk

Exhibition period: 11th of May to 22nd of June 2019

Fernissage: 10th of May 16:00-18:00

Censor jury: Stine Find Osther - Louise Cambell - Charlotte Juul

Submission for photoshoot: Submission of the selected works for photoshoot 26th of March to 29th of March (time and place will be announced).

Delivering your work for the exhibition: 7th of may 2019 /8am to 8 pm.

Location: Rundetårn

Taking down the exhibition: collection of  works: 23rd of june 2019 /10-14


COMPETITION TERMS AND CENSORSHIP:

Requirements for the works: The exhibition can be applied for with photos and/or sketches. You are responible for that the jury can understand the individual works or projects in the intended way. If a selected work is not in accordance with the sketches or photos, KONTEMPO reserves the right to reject the final work.

It is your responsibility to provide the necessary technical equipment for the exhibition if your anticipated work requires it. You are also responsible for the function of the work during the exhibition period  if special maintenance or supervision is required.

Participants: The KONTEMPO exhibition is open for works done by anyone who has a work that examines the selected topic "IS THIS COLOUR?". Everyone across disciplines is welcome to apply.

ABOUT THE APPLICATION: Application to KONTEMPO "IS THIS COLOUR?" gives access to get your work censored for participation in the exhibition. You can apply with works that has not been exhibited or published in any other contexts. Students can apply on equal terms as other applicants.

Work Definition: The term "own works" means that the applicant must be the author of the work.This means that it has been created by personal effort and that it does not violate the intellectual property rights of others. Own works may be created by assistance of assistants.

Works made by more than 1 person: If you are 2 or more that wish to apply together with a work you should only apply with one common anonymization number. If your work is accepted  please inform us about all the artists/designers by mail.

Exhibition fee: KONTEMPO does not refund the application fee under any circumstances.

Presentation: It is the exhibitors own responsibility to set up and take down the work at the exhibition under the guidance of KONTEMPO. Materials will not be available.

If accepted for the exhibition: If a work is accepted for the exhibition, the applicant is obliged to deliver the work to the exhibition. The work must be exhibited throughout the specified exhibition period and must not be removed before time.

Insurance: You are responsible for delivering, collecting and insuring the works (insured if wished for) both during the photoshoot for the catalogue and during the exhibition period.

Transport: The exhibitor is responsible for transport to and from Rundetårn.

Answers to the applications: Admission or rejection of works is announced per email. KONTEMPO do not send a written reasoning on the applications. KONTEMPO does not publish applications.

Processing Personal Data: KONTEMPO stores contact information on the applicants during the censorship and exhibition. After the exhibition applications and contact information on the candidates will be deleted.

Practical conditions at the exhibition site: The exhibition is shown on the top floor of Rundetårn.

Height to ceiling: 3.85 meters. Further information regarding the exhibition hall in Rundetårn can be found here: www.rundetaarn.dk/fakta-om-tarnet/mal-og-vaegt

The works during the exhibition: When your work is accepted at the exhibition, KONTEMPO has full control over the work in the exhibition period. This means that approved works can not be delivered back to artist/designer before the exhibition is over.

Sale of works: All sale of the exhibited works must be made without the interference of KONTEMPO. Therefore - during the exhibition period, prices are not stated on the works. All contact between exhibitors and a possible buyer must therefore be communicated outside of KONTEMPO.


DANSK/

ANSØGNINGSKRAV / KONTEMPO ‘IS THIS COLOUR’ 2019

Arrangør: KONTEMPO. ‘IS THIS COLOUR?’ er en åben censureret udstilling. Alle på tværs af discipliner er velkommen til at ansøge. Eneste krav er at værket skal være nyt og ikke tidligere udstillet, og selvfølgelig i tråd med årets tema ‘IS THIS COLOUR?’


Hvordan ansøger jeg: Ansøgninger indsendes til KONTEMPO via mail.

Ansøgningen må max indeholde 2 A4 sider i PDF’format, som beskriver værket med billeder og engelsk tekst ( max 250 ord).

På forsiden af www.kontempo.dk vil der i ansøgningsperioden være et link, hvor man kan købe et anonymiserings nr. Dette nr skal anvendes når man indsender sit værk. Linket er aktivt fra den 14. Oktober.

OBS: Du skal ikke angive dit navn på selve ansøgningen, men det anonymisering nr. du har købt, som giver dig adgang til at søge. Eksempel på filnavn: 014.pdf

Ansøgningsperiode: 14.oktober - 23. november 2018. Ansøgningsmodulet lukker den 23. november kl. 12.

Ansøgningsgebyr: 450 kr.

Svar: medio december

Udstillingssted: Rundetårn, Købmagergade 52A, 1150 København K. www.rundetaarn.dk

Udstillingsperiode: Udstillingen finder sted i RUNDETÅRN fra den 11.maj – 22.juni 2019 med fernisering den 10.maj kl. 16.00 – 18.00

Jury: Stine Find Osther - Louise Cambell - Charlotte Juul.

Indlevering af optagede værker til photoshoot: 26. marts afhentning 29. marts ( tid og sted oplyses senere).

Indlevering af optagede værker til Rundetårn: 7. maj 2019, kl 8- 16, Sted: Rundetårn.

Nedtagning af udstilling/afhentning af værker: 23. juni 2019, kl 10-14


KONKURRENCEVILKÅR OG CENSURERING:

Krav til værkerne: Udstillingen må gerne ansøges med skitser, men du er selv ansvarlig for, at juryen kan aflæse de enkelte værker eller projekter retmæssigt. Hvis et udvalgt værk ikke er i overensstemmelse med det antagne, forbeholder KONTEMPO sig retten til at afvise værket.

Det er dit ansvar, at stille det nødvendige tekniske udstyr til rådighed, hvis dit antagne værk kræver det. Ligesom at du selv er ansvarlig for værkets funktion i udstillingsperioden, hvis særlig vedligeholdelse eller tilsyn er nødvendig.

Deltagere: KONTEMPO er åben for værker/arbejder udført af enhver der har et værk der undersøger temaet IS THIS COLOUR? Alle på tværs af discipliner er velkommen til at ansøge.


OM ANSØGNINGEN:

Ansøgning til KONTEMPO giver adgang til at få sit værk censureret med henblik på deltagelse i udstillingen. Man kan søge med værker som ikke har været udstillet eller offentliggjort i andre kontekster. Studerende kan søge på lige vilkår med øvrige ansøgere.

Værkdefinition: Med udtrykket egne værker menes, at ansøger skal være ophavsmand til værket. Det vil sige, at man har skabt det ved personlig indsats, samt at det ikke krænker andres immaterielle rettigheder. Egne værker må gerne være skabt ved medvirken af assistenter.

Værker af flere elementer: Værker, der består af flere adskilte elementer/dele, anses som et værk, hvis det af ansøgningen fremgår, at de skal opleves samlet.

Fællesværker: Ansøgning med fællesværker sker som en individuel ansøgning. Ved optagelse af værket, oplyses de resterende ophavsmænd/kvinder på mail til KONTEMPO.

Udstillingsvederlag: KONTEMPO yder ikke udstillingsvederlag for deltagelsen, og refunderer derfor ikke gebyret under nogen omstændigheder.

Formidling og præsentation: Det er udstillers eget ansvar at opsætte og nedtage værket, under vejledning af KONTEMPO. Der vil ikke blive stillet materialer til rådighed.

Antaget til udstillingen?: Hvis et værk bliver antaget  til udstillingen, er ansøger forpligtet til at levere værket til udstillingen ‘IS THIS COLOUR?’. Værket skal udstilles i hele den angivne udstillingsperiode og må ikke fjernes før tid.

Forsikring: Du står selv for indlevering, afhentning og forsikring af værkerne både under fotograferingen til kataloget og under hele udstillingsperioden. Udstillingen er under opsyn af Rundetårns personale.

Transport: Det er udstillers eget ansvar at stå for transport til og fra udstillingsstedet.

Svar på ansøgninger: Antagelse eller afslag på ansøgninger meddeles pr. e-mail. KONTEMPO begrunder ikke afslag på ansøgninger. KONTEMPO offentliggør ikke ansøgninger, der har fået afslag.

Behandling af personlig data: KONTEMPO opbevarer kontaktinformationer på ansøgere med henblik på deltagelse i censurering. Efter udstillingen slettes ansøgninger og kontaktinformation på de ansøgere, der ikke blev udtaget til udstillingen.

Praktiske forhold på udstillingsstedet: Udstillingen vises på øverste etage i Rundetårn. Højde til loft: 3,85 meter. Yderligere info vedrørende adgang til udstillingssalen i Rundetårn kan ses her: http://www.rundetaarn.dk/fakta-om-tarnet/mal-og-vaegt/

Råderet over værkerne: Når dine værker er antaget på udstillingen giver det KONTEMPO fuld råderet over værket i udstillingsperioden. Det betyder, at antagne værker ikke kan udleveres til udstiller før udstillingen er slut.

Salg af værker: Al salg af værker foregår udenom KONTEMPO. I udstillingsperioden oplyses derfor heller ikke pris på værkerne. Al kontakt mellem udstiller og en evt. køber skal derfor formidles udenom KONTEMPO.